ADI VE SOYADI: Şükrü ER

GOREVİ:Yönetim Kurulu Başkanı

ADI VE SOYADI: Yasemin KARAER ER

GOREVİ: Muayene Kuruluşu Yöneticisi

 

HAKTÜRK Üst Yönetimi olarak;

HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu’muzda gerçekleşen muayene hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17020 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,

Muayene faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,

Muayene kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik olabilecek riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,

Verdiğimiz muayene hizmetlerini, A Tipi Muayene Kuruluşu bağımsızlık şartlarına uygun olarak yürüteceğimizi,

Yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,

Kuruluşumuzun ve yasal ortaklarının; muayene ettiğimiz öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını ve olmayacağını, 

Kuruluşumuzun ve yasal ortaklarının; muayene ettiğimiz öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan bir tüzel kişiliğin bir parçası olmadığını ve olmayacağını,

Muayene faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin; görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda muayene hizmetlerinde görevlendirilmeyeceğini,

HAKTÜRK dışındaki kurum/kuruluş/kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağımızı,

HAKTÜRK Muayene Kuruluşumuz ‘da görev alan ve muayene hizmetlerini yerine getiren personeli sadece muayene faaliyetlerinde görevlendireceğimizi,

 

Muayene Kuruluşu Yntc.              Yönetim Kurulu Bşk.

      Yasemin KARAER ER                           Şükrü ER

             18.01.2021                                  18.01.2021

 

 

Muayenelerde görev alan personelin maaş ödemelerinin, yaptıkları muayenelerin sayısına ve sonuçlarına bağlıolmayacağını,

Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğü ve işlerliği için her türlü katkıyı sağlayacağımızı,

İhtiyaç duyulan aşamalarda, yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı ve muayene faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulacak kaynakları sağlayacağımızı,

Yasal mevzuat ve ilgili standart şartlarına uyacağımızı,

Muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yöneteceğimizi,

Kamuya açık ortamlarda yayımlamayı öngördüğümüz bilgiler ile ilgili olarak müşterimizi önceden bilgilendireceğimizi,

Müşterimizin kamuya açık hale getirdiği veya Muayene Kuruluşumuz ile müşterimizin önceden anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgileri sahibine özel bilgiler olarak dikkate alacağımızı ve gizli kabul edeceğimizi,

Yasal zorunluluktan dolayı ve/veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığımız yetkiye dayanarak gizli bilgileri açıklamak durumunda kaldığımızda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere bildireceğimizi,

Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edeceğimiz bilgileri (örneğin şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendireceğimizi,

Gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük ile ilgili tüm üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi taahhüt ve beyan ederiz.

 

      Muayene Kuruluşu Yntc.                       Yönetim Kurulu Bşk.

      Yasemin KARAER ER                                Şükrü ER

             18.01.2021                                        18.01.2021